پرینت

مهندس شعبان یادگاری

 

شروع خدمت:  96/7/19

تاریخ تولد: 1350

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران گرایش عمران

سوابق کاری:

مسئول واحد درآمد شهرداری خنداب

عضو کمیسیون ماده 77 شهرداری خنداب

مسوول واحد فنی و شهرسازی شهرداری خنداب

عضو کمیسیون ماده  100 شهرداری خنداب

عضو کمیسیون ماده 5 شهرداری خنداب

مسئول واحد عمران شهرداری خنداب

راهبر استاندارد کیفیت ISO9002 شهرداری خنداب

معاون شهردار خنداب

شهردار شهر خنداب ( 2دوره)

کارشناس دفتر امور شهری استانداری