پرینت

دبیرخانه کمیسیون ماده 7

on .

بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۱۳۵۹ شورای انقلاب، به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین ، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها ، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

بر اساس این قانون،  قطع درختان ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

هر کس درختان موضوع  قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

دبیرخانه کمیسیون قطه درختان (ماده 7) فضای سبز شهرداری بوده و متقاضیان قطع درخت باید درخواست خود را به این واحد ارائه دهند.