آدرس : شهرستان شازند ، شهر شهباز کد پستی 3864165735

شماره تماس: 4-38233521-086

دور نگار : 38233522-086