***بسمه تعالي***             

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ‌۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه كاميون آتش نشاني خود را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل به فروش برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر،بازديد و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مزايده و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰لغايت پايان وقت اداري مورخ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از ساعت ۸ صبح الي ۱۴:۳۰ به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكات شركت نمايند.

 *مبلغ سپرده شركت در مزايده ۵% قيمت پايه به مبلغ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ريال  مي باشد.كه به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷ بانك كشاورزي به نام شهرداري شهباز اقدام نمايند.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه (ريال)

سال ساخت

مشخصه هاي فني

تعداد

نام دستگاه

رديف

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۶

تيپ ۶-m۶h(۴*۲)تن-تعداد سيلندر۴-تعداد محور ۴-

۱

ماشين آميكو با كاربري آتش نشاني

۱

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومي                            

                                                                                                                                                     شهرداري شهباز                                                                          

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید