شهرداري شهباز در نظر دارد مناقصه عمومی انجام عملیات جدولگذاری و پل سازی بلوار شهید سلیمانی شهر شهباز به شماره (۴۰۰/۵۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدر www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴:۳۰روز  یکشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۳۰روز چهارشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز پنجشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

مبلغ برآورد مناقصه بدون احتساب مالیات برارزش افزوده برای هر ماه ۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(شش ميليارد و چهارصدو ده میلیون ریال) می باشد.

متقاضیان می بایست مبلغ۳۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز بابت سپرده شرکت در مناقصه در سامانه فوق بارگذاری و اصل ضمانت نامه و فیش بانکی را قبل از بازگشایی تحویل شهرداری نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: استان مركزي –شهرستان شازند-شهر شهباز –شهرداري شهباز و تلفن:۰۸۶۳۸۲۳۳۵۲۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷:و ۸۵۱۹۳۷۶۸

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید