حفظ محیط زیست و فضای سبز

on .

جنگلها و مراتع انفال الهی است و حفظ آن بر همه آحاد مردم واجب است.


اصل پنجاهم ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) : در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.