فرا رسيدن ماه محرم را تسليت مي گوییم.

on .

اي وجودت عشق را معناي حسين

عالمي يك قطره تو دريا حسين

فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت مي گوییم.