بازدید از پروژه ها

on .

بازدید از پروژه های عمرانی، زیرسازی و آسفالت و اجرای جداول جمع آوری آب های سطحی توسط شهردار شهباز و پرسنل شهرداری