جلسه هم اندیشی شهردار شهباز با برخی از شهروندان محترم شهر شهباز

on .

جلسه هم اندیشی شهردار شهباز با برخی از شهروندان محترم شهر شهباز