پاکسازی اراضی پیرامون محل دفن پسماند

on .

پاکسازی اراضی پیرامون محل دفن پسماند توسط پاکبان ها و کارگران خدماتی شهرداری شهباز