بازدید میدانی شهردار شهباز از سطح شهر

on .

 شهردار شهباز از سطح شهر بازدید و درخواست شهروندان را پیگیری نمودند، اآقای مهندس یادگاری راهکارهایی جهت رفع مشکلات و در خواست شهروندان به مسوولین مربوطه ارائه نمودند.