انجام مانور اطفاء حریق و پیشگیری از زلزله در مدرسه هجرت

on .

انجام مانور آموزشی اطفاء حریق و ایمنی در برابر زلزله در راستای هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، در مدرسه هجرت شهر شهباز، توسط پرسنل واحد ایمنی و آتشنشانی شهر شهباز در مورخ 96/10/3 صورت پذیرفت.