نواختن زنگ انقلاب

on .

در مورخ 14 بهمن سال 1396 راس ساعت 9:32 دقیقه زنگ انقلاب در مدرسه مفید شهر شهباز توسط  بخشدار محترم شهر شهباز، شهردار شهباز و آقای نظری از اعضای محترم شورای اسلامی شهر شهباز نواخته شد.