حضورمدیر کل محترم دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مرکزی در شهر شهباز

on .

حضور مدیر کل محترم دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مرکزی در شهر شهباز و بازدید از پروژه های عمرانی شهر مورخ 96/12/2