مزايده عمومي فروش يك دستگاه كاميون آتش نشاني

on .

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 12 مورخ 1396/9/1 شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه كاميون آتش نشاني خود را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل به فروش برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر،بازديد و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مزايده و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ 1396/11/25 لغايت پايان وقت اداري مورخ 1396/12/14 از ساعت 8 صبح الي 14 به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند.