هفدهم اسفند ماه سالروز تاسیس کتابخانه های عمومی

on .

سرکشی و بازید شهردار شهباز از کتابخانه های سطح شهر در سالروز تاسیس کتابخانه های عمومی و بررسی فرصت ها و مشکلات آنها با حضور مسئول کتابخانه.