برگزاری جلسه داخلی شهردار شهباز و پرسنل اداری

on .

به منظور هماهنگی بیشتر پرسنل اداری شهرداری شهباز مطابق روال هرماه جلسه ای به منظور هماهنگی هر چه بیشتر پرسنل و یادآوری وظایف هر واحد،جلسه ای در دفتر شهرداری برگزار گردید.