آگهی مناقصه عمومی

on .

شهرداری شهباز در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 217/ش ش مورخ 97/2/20 و نیز مجوز شماره 330/ش ش مورخ 97/3/17 شورای اسلامی شهر شهباز انجام عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. الف ) موضوع مناقصه: انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر شهباز(محله های هفته و بازنه) بصورت دستی و ماشینی طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال 1397 بدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح.

ب) شرایط مناقصه: 1- برآورد اولیه پروژه 6،000،000،000ريال می باشد. 2- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به میزان 300،000،000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب 794982967 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز الزامیست. 3- کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای رتبه 5 راه و باند و ظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند. 4- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداریها را را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند. 5- مدت زمان اجرای کار 3 ماه می باشد.6- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت 19 مورخ 97/5/7 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.7- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 مورخ 97/5/17 می باشد. 8- تاریخ بازگشایی مورخ 97/5/18 در حضور اعضا کمیسیون معاملات شهرداری می باشد. 9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.  10- محل دریافت اسناد مناقصه سامانه تدارک الکترونیکی دولت می باشد. 

ضمنا شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.