برگزاری جلسه داخلی

on .

برگزاری جلسه داخلی شهردار شهباز آقای مهندس یادگاری و پرسنل اداری شهرداری شهباز در مورخه 97.5.4 .