بازدید میدانی اعضای کمیسیون طرح های هادی

on .

بازدید میدانی اعضای محترم کمیسیون طرح های هادی از املاک و اراضی مطرح شده در جلسه برگزار شده در شهرداری شهباز به روایت تصویر: