تجدید آگهی مناقصه عمومی

on .

شهرداری شهباز در نظر دارد بر اساس مجوز 217/ش ش مورخ 97/2/20 و نیز مجوز شماره 330/ش ش  مورخ 1397/03/17 ،شورای اسلامی شهر شهباز انجام عملیات زیر سازی و آسفالت معابر شهر شهباز را از طریق مناقصه عمومی بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال 1397 بدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/05/20 لغایت مورخ 1397/05/29 به سامانه تدارکات الکترونیکی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. آخرین مهلت ارایه پیشنهادات تا ساعت 19 مورخ 1397/06/09 در سامانه فوق میباشد.

* مبلغ برآورد اولیه 6،000،000،000ريال میباشد.

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت به مبلغ 300،000،000ريال میباشد که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به شماره حساب 794982967 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز اقدام نمایند.

* تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/06/10 در حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 38233521-086 تماس حاصل نمایند.

((روابط عمومی شهرداری شهباز))