آگهی استعلام

on .

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 32 مورخ1397/05/03 شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات  پياده روسازي در بلوار امام علي (ع) شهر شهباز را  طبق مشخصات فني و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها و بدون هيچگونه تعديل و مابه التفاوت به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. لذا متقاضيان مي توانند اسناد مناقصه را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/ 05/ 28 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند. و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/05/29  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

  * قيمت  پايه 160/000/000 ريال مي باشد.

 * تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه مورخ 1397/05/30  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

روابط عمومي شهرد اري شهباز