احداث فاز اول ورودی شهباز

on .

با توجه به تملک بخشی از اراضی واقع در طرح بلوار ورودی شهر فاز اول جدوللگذاری این پروژه اغاز گردید.