آگهی استعلام

on .

***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 27 مورخ19/02/1397 شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي اصلاح و اجراي كول و اجراي ديوار سنگي قنات خيابان اميركبير شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. ، لذا متقاضيانمي توانند اسناد مناقصه را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ 15/07/1397 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 16/07/1397 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

  *قيمت  پايه 000/000/000/1 ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي روز سه شنبه مورخ 17/07/1397  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شهرد اري شهباز