اجرای عملیات زیرسازی

on .

انجام عملیات زیرسازی و بیس ریزی معابر خاکی شهر با اعتباری بالغ بر 1،800،000،000 ریال در حال اجرا میباشد.