آگهی استعلام

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***


 
Text Box:
این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 217/ش ش  مورخ 20/02/1397 و نيز مجوز شماره 330/ش ش مورخ 17/03/97  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات تهیه و حمل و پخش قیر پریمکت و تک کت و حمل و پخش و کوبش آسفالتبدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1397/7/24 لغايت مورخ 1397/7/29به سامانه تداركات الكترونيكي  مراجعه و اسناد  را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 19 مورخ 1397/7/30 در سامانه فوق مي باشد.

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/000/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز سه شنبه مورخ 1397/8/1  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.