آگهی استعلام

on .

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 47 مورخ1397/10/18 شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات مميزي املاك و مستحدثات در محدوده قانوني شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/11/25 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/11/26 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

  *قيمت  پايه 800/000/000 ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ 1397/11/27 در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شهرد اري شهباز