آگهی استعلام

on .

***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 49 مورخ1397/11/14 شوراي اسلامي شهر شهباز نسبت به انجام  خريد يك دستگاه ليفتراك 3 تن  اقدام نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ1397/12/15 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/12/25 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

رديف

نام دستگاه

مدل

مشخصات

1

ليفتراك

1397

ليفتراك 3 تني ديزلي با ارتفاع بالابري 30/3 (سه مترو سي سانتیمتر) توليد داخلي

 

*ارائه تضمین شرکت دراستعلام به میزان 140/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز يكشنبه مورخ 1397/12/26 در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 روايط عمومي شهرد اري شهباز