آگهی مناقصه

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

 

 

Text Box: این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 605/ش ش  مورخ 1397/6/11   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات فاز 1 احداث كانال خيابان مير غفاري شهر شهباز  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1397/12/14 لغايت مورخ 1397/12/19به سامانه تداركات الكترونيكي  مراجعه و اسناد  را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 19 مورخ 1397/12/20 در سامانه فوق مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/000/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز سه شنبه مورخ1397/12/21  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.