آگهی استعلام

on .

***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 49 مورخ 1397/11/14 شوراي اسلامي شهر شهباز نسبت به انجام  خريد  دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايند. ، لذا متقاضيان  مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ19/01/ 1398از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 28/01/1398 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

رديف

نام دستگاه

مدل

مشخصات

1

توليد قطعات بتني

1398

مشخصات دستگاه پرس تولید قطعات بتنی:

 PM 509 IRدستگاه اصلي

GAMAK 2*4 KWموتورويبراتور: 2800 دور در دقيقه   

 BCB TURKEY 7.5 KW GAMAK YILMAZ موتور هيدروليك : اصلي دستگاه 1400 دور در دقيقه

 BCB TURKEY 3 KW GAMAK YILMAZموتور هيدروليك : رباط 1400 دور در دقيقه

 GAMAK YILMAZ TURKEY 1 KWموتور زنجير باند: 40 دور در دقيقه

 MANUAL GAMAK YILMAZ TURKEYموتور كنترل

چيدمان : اتوماتيك

ارتفاع چيدمان : 8 سانتي متر در 8 رديف

مشخصات چيدمان: تك و جفت

ظرفيت توليد نيم متر مربع بر دقيقه

ظرفيت مخزن پاكت چوبي : 20 عدد

 وزن دستگاه اصلي 6750 كيلو گرم

وزن قالب 540 كيلو گرم

قابليت توليد انواع كف پوش ها و جداول با تمام مقاطع

ارتفاع توليد25-2 سانتيمتر مربع

مساحت پرس نيم متر مربع

انواع توليد جدول كفپوش بلوك آبراه و محصولات مشابه

مشخصات هيدروليك:

پمپ1: 50 ليتر در دقيقه ساخت تركيه

پمپ2: 12 ليتر در دقيقه ساخت تركيه

فشار كار در هنگام كار: 120 بار

ظرفيت تانك روغن هيدروليك شماره يك 250 ليتر

ظرفيت تانك روغن هيدروليك شماره دو 50 ليتر

كف پوش هاي بتني توليدي بايستي مقاومت خمشي 5 مگاپاسگال و جداول توليدي مقاومت فشاري28 مگاپاسگال دارا باشند.

 قطعات توليدي بايستي كليه استاندارد هاي  755 را دارا باشند.

* ارائه تضمین شرکت دراستعلام خريد دستگاه توليد قطعات بتني به میزان 360/000/000ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.                  

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز يكشنبه مورخ 29/01/1398  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند

 

روايط عمومي شهرد اري شهباز