برگزاری جلسه داخلی مورخ 98/02/5

on .

 به منظور هماهنگی هر چه بیشتر پرسنل و یادآوری وظایف هر واحد طبق روال گذشته ؛ اولین جلسه داخلی سال 98 پرسنل اداری در تاریخ 98/02/05 در محل دفتر شهرداری شهباز به ریاست شهردار محترم جناب مهندس یادگاری و تمامی پرسنل اداری برگزار گردید.