بازگشایی آب کانال شهید میرغفاری

on .

بازدید شهردار و شورای اسلامی از مراحل بازگشایی آب کانال شهید میرغفاری