بازدید شهردار از پروژه های در حال اجرا

on .

     بازدید میدانی شهردار آقای مهندس یادگاری از پروژه های  عمرانی سطح شهر به منظور بررسی و رفع نواقص و نظارت دقیق بر روند اجرایی پروژه ها با هدف تحقق خواسته ها و افزایش رضایتمندی شهروندان محترم