آگهی استعلام عملیات جدولگذاری

on .

 

*آگهي استعلام*   

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد  به مجوز شماره 48/ش ش مورخ1398/01/26شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات  جدولگذاري در  سطح شهر شهباز را  طبق مشخصات فني، نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 14:30 مورخ 1398/03/11 از دبيرخانه شهرداري شهباز دريافت نمايند. همچنین مهلت ارائه پيشنهادات و تحویل به دبيرخانه شهرداري شهباز تا پايان ساعت 14:30 مورخ 1398/03/12 می باشد .

 

  *قيمت  پايه 1/300/000/000ريال مي باشد .

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز دوشنبه مورخ 1398/03/13در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

روابط عمومي شهرد اري شهباز