آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم

on .

 

*بسمه تعالی*

*آگهی مناقصه عمومی*

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره57 مورخ 29 /1398/01 انجام عمليات  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف-موضوع مناقصه:

انجام عملیات آسفالت  معابر اصلی و فرعی سطح شهر شهبازبه صورت ماشینی ودستی  طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما به مساحت حدود 13200 متر مربع

 ب-شرایط مناقصه :

1-برآورد اولیه پروژه 5/370/000/000 ریال می باشد.

2-ارائه تضمین شرکت درمناقصه به میزان 268/500/000ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 3-کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای رتبه 5 راه و باند و ظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند.

 4- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

5-مدت زمان اجرای کار يك ماه می باشد.

6-متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1398/04/11 از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

7-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  تا ساعت 14:30 مورخ 98/04/19 می باشد.

8-تاریخ بازگشایی مورخ 1398/04/20در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

10- محل دریافت اسناد مناقصه دبيرخانه شهرداري شهباز  می باشد.

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

   روابط عمومي شهرداری شهباز