آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم

on .

*بسمه تعالی*

*آگهی مناقصه عمومی*

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره58مورخ98/02/12 شورای اسلامی شهر انجام امور ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف-موضوع مناقصه:انجام امور مربوط به خدمات شهری(شامل جمع آوری پسماند،تنظیف روزانه معابر،جداول و...)و فضای سبز(شامل آبیاری،علف چینی،بیل زنی و حفظ و نگهداری فضای سبز و...) سطح شهر شهباز در سال جاری به مدت12ماه

ب-شرایط مناقصه :

1)     نوع قرارداد به صورت حجمی می باشد.

2)    در شرح اساسنامه کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست وظایف مربوط به خدمات شهری و فضای سبز قید شده باشد.

3)   مبلغ برآورد مناقصه بدون احتساب مالیات برارزش افزوده برای هر ماه 1/180/000/000ریال(يك ميلياردويكصدو هشتاد میلیون ریال) و برای 12ماه 14/160/000/000ریال(چهارده میلیارد و يكصدو شصت میلیون ریال) می باشد.

4)   پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت فنی و ایمنی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده و مدارک آن را به پیوست ارائه نمایند همچنین برگزاری دوره های آموزشی مستمر و نظارت بر رعایت اصول ایمنی حین کار برای کارگران الزامی می باشد.

5)   متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1398/04/09از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

6)   آخرین مهلت تحویل  و بازگشت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1398/04/16به دبیرخانه شهرداری شهباز می باشد.

7)   تاریخ بازگشایی اسناد مورخ1398/04/17 می باشد.

8)   قیمت پیشنهادی می بایست تا مورخ 1398/07/17 اعتبار داشته باشد.

9)    متقاضیان می بایست مبلغ708/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 794982967بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز بابت سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد ارائه نمایند.

10)  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

11)  شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کاملتر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی شهرداری شهباز