آگهی استعلام احداث فازیک دیوار ساحلی رودخانه شهر

on .

  *بسمه تعالي*    

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 127/ش ش  مورخ 1398/02/17   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات فاز 1 احداث ديوار ساحلي رودخانه داخل شهر شهباز به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/04/16 لغايت مورخ 1398/04/20به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 13:45 مورخ 1398/04/23 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  2/600/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز دو شنبه مورخ1398/04/24  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                  روابط عمومي شهرداري شهباز