آگهی استعلام احداث حفاظ ایمنی شهر شهباز

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 48/ش ش  مورخ 1398/01/26شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات احداث حفاظ ايمني بر روي كانال ها و محل هاي خطر ناك شهر شهباز به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/04/20 لغايت مورخ 1398/04/23به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1398/04/26 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/500/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه مورخ1398/04/27  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز