آگهی استعلام سالن اجتماعات شهر شهباز

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 276/ش ش  مورخ 1398/03/26   شورای اسلامی شهر، سالن اجتماعات واقع در شهر شهباز محله بازنه به مساحت 388 مترمربع جهت انجام امور فرهنگي ورزشي  به افراد واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/04/22 لغايت مورخ 1398/04/27به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. وضمناً آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 98/04/29 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ پايه  حدود  3/500/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روزيك شنبه مورخ1398/04/30  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز