طرح مناسب سازی و پاکسازی پارک ها

on .

طرح مناسب سازی و پاکسازی پارک های سطح شهر بمنظور استفاده بهینه شهروندان و رفاه حال ایشان