آگهی استعلام خاکبرداری و بارگیری

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي*** 

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 404/ش ش  مورخ 1398/04/23شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات خاكبرداري و بارگيري خاك از سطح شهرشهباز از جمله بلوار امام حسین(ع)، بلوار امام خمینی(ره)، جاده اصلی بازنه-هفته و... به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/05/23لغايت  1398/05/28به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1398/05/30به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  500/000/000/1 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه  مورخ1398/05/31در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                         روابط عمومي شهرداري شهباز