احداث حفاظ ایمنی بر روی کانال خیابان شهید میرغفاری و کانال امیر کبیر

on .

احداث حفاظ ایمنی بر روی کانال خیابان شهید میرغفاری  و کانال امیر کبیر