شروع عملیات بیس ریزی و جدولگذاری بلوار امام خمینی(ره)

on .

شروع عملیات بیس ریزی بلوار امام خمینی(ره) و اجرای عملیات جدولگذاری و خاکبرداری بلوار امام خمینی(ره) و بازدید شهردار محترم از پروژه مذکور