آگهی مناقصه عمومی

on .

بسمه تعالی            **آگهی مناقصه عمومی**   
شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره 48/ش ش مورخ 1398/01/26و شماره 353/ش ش  مورخ 1398/04/12    انجام عمليات  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
الف-موضوع مناقصه:
احداث انواع جدولگذاری، پیاده روسازی، زیرسازی، لوله گذاری، احداث و اصلاح انواع پل ها و ..... در سطح شهر طبق مشخصات فنی، نقشه های ابلاغی و دستورکار ابلاغی از سوی شهرداری
ب-شرایط مناقصه :
1-برآورد اولیه پروژه 9/150/000/000ریال می باشد.
2-ارائه تضمین شرکت درمناقصه به میزان 457/500/000ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.
 3-کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای رتبه 5 ابنيه و راه و يا آب بوده و  ظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند.
 4- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.
5-مدت زمان اجرای کار دو ماه می باشد.
6-متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ98/06/24از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.
7-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  تا ساعت 14:30 مورخ 98/07/03 می باشد.
8-تاریخ بازگشایی مورخ 98/07/04 در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.
9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
10- محل دریافت اسناد مناقصه دبيرخانه شهرداري شهباز  می باشد.
*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.