آگهي استعلام تهيه قير و حمل و پخش آسفالت

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 632/ش ش  مورخ 1398/06/09   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات تهيه و حمل وپخش قير پريكمت و تك كت و حمل و پخش و كوبشآسفالت سطح شهر شهباز به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/07/04 لغايت مورخ 1398/07/09به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:45 مورخ 98/07/10 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/200/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه 1398/07/11  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز