آگهی استعلام رنگ آمیزی دیوار آرامستان

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 127/ش ش  مورخ 1398/02/17  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات رنگ آمیزی دیوارهای آرامستان شهر شهباز مطابق باطرح و نقشه های اجرایی به افراد و پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/08/01 لغايت مورخ 1398/08/06به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1398/08/08 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  460/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه  مورخ1398/08/09  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز