آسفالت معابر سطح شهر

on .

اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر و بازدید شهردار محترم از روند انجام کار