جدولگذاری معابر سطح شهر

on .

انجام پروژه جدولگذاری سطح شهر و بازدید شهردار از روند انجام کار