مزایده ماشین آتش نشانی

on .

***بسمه تعالي***             

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ‌72 مورخ 1398/07/21 شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه كاميون آتش نشاني خود را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل به فروش برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر،بازديد و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مزايده و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ 1398/10/10لغايت پايان وقت اداري مورخ1398/10/29 از ساعت 8 صبح الي 14:30 به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكات شركت نمايند.

 *مبلغ سپرده شركت در مزايده 5% قيمت پايه به مبلغ17/500/000ريال  مي باشد.كه به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به شماره حساب 794982967 بانك كشاورزي به نام شهرداري شهباز اقدام نمايند.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روزدوشنبه مورخ 1398/10/30  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه (ريال)

سال ساخت

مشخصه هاي فني

تعداد

نام دستگاه

رديف

350/000/000

86

تيپ 6-m6h(4*2)تن-تعداد سيلندر4-تعداد محور 4-

1

ماشين آميكو با كاربري آتش نشاني

1

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومي                            

                                                                                                                                                     شهرداري شهباز