آگهی استعلام فاز دوم کانال خیابان شهید میرغفاری

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***          

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 77 مورخ 22/1398/10   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات اجراي فاز دوم تكميل ديوار كانال خيابان  شهيد مير غفاري شهر شهباز را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/11/14 لغايت مورخ 21/11/1398به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 23/1398/11 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/000/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روزپنج شنبه  مورخ1398/11/24  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز